ໂຄງການທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 03 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 03 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ລ/ດ ຊື່​ໂຄງການ ວ.ດ.ປ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
1.     ໂຮງງານປຣາສຕິກ ເນື້ອທີ່ 46,16 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານໂພນຄໍາ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວຊີຊິນ ຈໍາກັດ ເລກທີ 1450/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 23/09/2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.