ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ພູງອຍ ໃນວັນທີ 11-12 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.