ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ປືກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 13 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ແຂວງເຊກອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.