ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດຊະອານາຈັກໄທ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18 – 20 ກຸມພາ 2020 ຄະ ນະຜູ້ແທນຈາກລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກ ສາ ຕາມການເຊີນຂອງບໍລິສັດ Unii online. ຄະນະທີ່ ໄປທັດສະນະໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 8 ທ່ານ ຊື່ງມາຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ມີ 2 ທ່ານ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 2 ທ່ານ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ 1 ທ່ານ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ 1 ທ່ານ ແລະ ເມືອງ ສີໂຄດ ຕະບອງ 1 ທ່ານ ແລະ ນາຍບ້ານຈັນສະຫວ່າງ 1 ທ່ານ. ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດຊະອານາຈັກ ໄທ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການມາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ຢູນີ້ ແອບປະລິເຄຊັນ ໃນການກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື້ອ ຢູ່ທີ່ລາດຊະອານາຈັກໄທ ຊື່ງເປັນສິ່ງແປກ ໃຫມ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີບັນຫາໃນການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍສະເພາະການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບສະຊາຍ ແລະ ການຈູດຂີ້ເຫຍືອ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ ລາດຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນເພື່ອໄປເບິ່ງພຶ້ນທີ່ຕົວຈິງ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແອບຢູ່ນີ້ ໃນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຕາມສູນ ເກັບຊື້ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງ 3 ຈັງຫວັດ (ອຸດອນທານີ, ຂອນ ແກ່ນ ແລະ ສະກົນນະຄອນ) ຂອງປະເທດໄທ ວ່າໄດ້ ຮັບຜົນດີ, ຂໍສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຍຸງຍາກຂອງແອບຍູນີ. ໄປຢ້ຽມຊົມການສ້າງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຊຸມ ຊົນ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການເອົາ ຕຸກປຼາສະຕິກ ແປບຊີ, ແຟນຕາ ມາເຮັດເປັນຟອຍ ກວດຖະນົນ.ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດ ຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 03 ມື້ຄື – ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020 ຕອນເຊົ້າໄດ້ໄປເບີ່ງສູນ ເກັບຊື້ປະລັດສະຕີກ ຢູ່ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ, ຕອນ ບ່າຍໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ແອບຢູນີ້ປະລິເຄຊັນ – 19 ກຸມພາ 2020 ຕອນເຊົ້າໄດ້ໄປ ສູນເກັບຊື້ກວດ ແກ້ວ ເບຍລິໂອ ແລະ ສູນເກັບຊື້ແກ້ວທຸກຊະນິດຂອງ

ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ;

– ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ໄດ້ໄປເບິ່ງ ການເຮັດຟອຍ ປັດຫົນທາງ ຈາກກະຕຸກແປບຊີ, ແຟນຕາ. ການສ້າງ ທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອ. ການລ້ຽງໜອນທີ່ໃຊ້ເສດອາ ຫານ. ການເອົານ້ຳເປື້ອນຈາກອາຈົມມາເຮັດເປັນ ປຸຍຊີວະພາບ ຢູ່ຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນ.ການໄປ ທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດຊະອານາຈັກໄທ ແມ່ນເຫັນໄດ້ເຖີງຂໍສະດວກ, ຂໍຍຸງຍາກ ແລະ ຜົນດີ ຂອງການນຳໃຊ້ແອບຍູນີ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ໄດ້ເຫັນສະພາບຕົວຈີງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ ເປັນປຼາສະຕິກ ແລະ ເປັນ ແກ້ວທຸກຊະນິດ;
  2. ໄດ້ຮູ້ບົດຮຽນຕົວຈີງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງທະນາ ຄານຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນກອງທຶນຂອງຊຸມ ຊົນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີສະມາຊີກເສຍຊີວິດ;
  3. ໄດ້ເຫັນຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດໃນການນຳເອົາ ກະ ຕຸກປະລັດສະຕິກມາເຮັດເປັນ ຟອຍກວດຂອງຜູ້ສູງ ອາຍຸຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມ ຊົນ ແລະ ເປັນການລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະຕ້ອງຂົນ ໄປຖີ້ມຢູ່ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອອີກດ້ວຍ;
  4. ໄດ້ເຫັນບົດຮຽນຕົວຈີງໃນການລ້ຽງໜອນແມງວັນ ລາຍ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ ເສດອາຫານທຸກຊະນິດມາ ເປັນອາຫານ, ຊຶ່ງເປັນການລຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ທີ່ ຈະຕ້ອງຂົນສົ່ງໄປຖິ້ມສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຊື່ງຈະເຮັດ ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັ່ນອີກດ້ວຍ;

5. ໄດ້ເຫັນເຕັກນິກໃນການເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນຈາກອາ ຈົມ ກາຍມາເປັນ ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ທັງເປັນການຕັດວົງ ຈອນຂອງໃບໄມ້ໃນຕັບອີກດ້ວຍ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດຊະ ອານາຈັກໄທແລ້ວ ທາງຄະນະຜູ້ແທນລາວຕ້ອງໄດ້ ມີການປະສານງານ ແລະ ກະກຽມແຜນການໃນຕໍ່ ໜ້າມີດັ່ງນີ້:

  1. ກະກຽມການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ບ້ານ

ຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ;

  1. ສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງບໍລີສັດຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຂື້ນ ກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິ ຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ;
  2. ສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງບ່ອນເກັບຊື້ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
  3. ສຶກສາບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເອົາ ແອບຢູ່ນີ້ ອະປະລີເຄຊັນມານຳໃຊ້ຢູ່ລາວ ແລະ ບັນ ດາລະບຽບການ ໃນການສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກ ສປປ ລາວ;

5. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງອຳນວຍຄວມ ສະດວກ ທີ່ຈະສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອອກຈາກ ສປປ ລາວ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/