ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄຳ ແລະ ເງິນ ແລະ ແຮ່ນິແກນ, ເຫຼັກ ແລະ ໂນບານ, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 69,64 ກມ2 ຢູ່ເຂດບ້ານບໍ່, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂອງບໍລິສັດ ກາວີໂກ ລາວບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ

ສະເໜີ ທຸກພາກສ່ວນ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ໃນເນື້້ອ 972 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານມ່ວງຄຳມ່ວງ, ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

  1. ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄຳ ແລະ ເງິນ ແລະ ແຮ່ນິແກນ, ເຫຼັກ ແລະ ໂນບານ, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 69,64 ກມ2 ຢູ່ເຂດບ້ານບໍ່, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂອງບໍລິສັດ ກາວີໂກ ລາວບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (ສະບັບພາສາລາວ)
  2. ບົດລາຍງານແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ຄຳ ແລະ ເງິນ ແລະ ແຮ່ນິແກນ, ເຫຼັກ ແລະ ໂນບານ, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 69,64 ກມ2 ຢູ່ເຂດບ້ານບໍ່, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຂອງບໍລິສັດ ກາວີໂກ ລາວບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ESMMP (ສະບັບພາສາລາວ)
  3. ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ ESIA ແລະ ESMMP (ສະບັບພາສາລາວ)

ທ່ານ ສາມາດສົ່ງຄຳເຫັນມາທີ່ ກົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 218712 ແລະ ອີເມວ doe@monre.gov.la

Leave a Reply

Your email address will not be published.