ສັງລວມບົດ EIA ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

ສັງລວມບົດ EIA ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

1.ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published.