ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງນ້ຳຢອງ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງນ້ຳຢອງ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ

  1. Nam Yong Mine ESMMP – updated 01 – Lao (ສະບັບປັບປຸງ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.