ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການ ຂຸດຄ ົ້ນຫີນປູນ ແລະ ດິນໜຽວ ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ

ໂຄງການ ຂຸດຄ ົ້ນຫີນປູນ ແລະ ດິນໜຽວ ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.