ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳມ່າ-1 ,ທີ່ເມືອງສົບເບົາ,ແຂວງຫົວພັນ

ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳມ່າ-1 ,ທີ່ເມືອງສົບເບົາ,ແຂວງຫົວພັນ

EIA

ESMMP

RAP

SIA

Summary

Leave a Reply

Your email address will not be published.