ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມຫໍ່ 1.2ລ້ານໂຕ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານມັນຈື ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມຫໍ່ 1.2ລ້ານໂຕ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານມັນຈື ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.