ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ເນື້ອທີ່ 700 ຮຕ,ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ຕຶງ ແລະ ບ້ານ ບຶງຫົວນາ, ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ເນື້ອທີ່ 700 ຮຕ,ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ຕຶງ ແລະ ບ້ານ ບຶງຫົວນາ, ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.