ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນຄຳຢູ່ເຂດບໍ່ເຊໂປນ ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ

ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນຄຳຢູ່ເຂດບໍ່ເຊໂປນ ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ

  • 01LXML ESIA 2020 Main Report with Executive Summary
  • 02 LXML ESIA 2020 ESMMP Eng
  • 02 LXML ESIA 2020 ESMMP Lao
  • 03 LXML ESIA 2020 Executive Summary Eng
  • 03 LXML ESIA 2020 Executive Summary Lao
  • 04 LXML ESIA 2020 Appendices

Leave a Reply

Your email address will not be published.