ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຮງງານເຕັກໂນໂລຢີ ຊິວະພາບລາວ ພັນທະມິດ ທີ່ປຸງແຕ່ຜະລິດຕະພັນເຄມີເຄີ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກ ບ້ານດອນແຍງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຮງງານເຕັກໂນໂລຢີ ຊິວະພາບລາວ ພັນທະມິດ ທີ່ປຸງແຕ່ຜະລິດຕະພັນເຄມີເຄີ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກ ບ້ານດອນແຍງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.