ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການສໍາຫຼວດຂຶ້ນບັນຊີສາຍນໍ້າ ຫ້ວຍຮ່ອງ ຄອງບຶງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຍືນຍົງ

Leave a Reply

Your email address will not be published.