ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ

Leave a Reply

Your email address will not be published.