ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

-ສໍາເລັດລົງສະໜາມ ແລະຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂັ້ນເມືອງ
-ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2020