ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ສໍາເລັດລົງສະໜາມ ແລະຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂັ້ນເມືອງ
• ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ