ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

-ສໍາເລັດການຮັບຮອງTOR
-ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15ຊຸດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານຄືນໃໝ່ (ກວດຄືນ)