ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

-ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການ
-ກໍາລັງປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານຄືນ