ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• 15/01/20 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ ສະບັບທໍາອິດ
• ສໍາເລັດຈັດປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ