ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ສໍາເລັດຮັບຮອງ TOR
• 14 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ
• ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂັ້ນເມືອງ
• 3/01/20 ໄດ້ຮັບໜັງສືຊີ້ແຈງຕໍ່ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ