ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ກໍາລັງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຈຸບັນ ສໍາເລັດການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ພ້ອມຂໍ 15ຊຸດ ສະບັບເລກທີ 1510/ກນຊສ.ພສສ ລົງວັນທີ02
ຕຸລາ 2019;
• ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງລ່າສຸດ ພ້ອມບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ;
• ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ໜເມືອງ ແລະ ລົງພາກສະໜາມ ໃນວັນທີ 21-16 ຕຸລາ2019;
• ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2019;
• ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ແຂວງເຊກອງ