ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

• ໃນວັນທີ19 ພະຈິກ 2019 ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ
• ໄດ້ລົງພາກສະໜາມ, ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນວັນທີ 24-25 ທັນວາ 2019
• ປະຈຸບັນ ກໍາລັງລໍຖ້າຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ