ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• ສໍາເລັດ ການຮັບຮອງ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ສະບັບເລກທີ 0999/ກຊສ.ກນຊສ ລົງວັນທີ 09/07/2019;
• ສໍາເລັດຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງບົດລາຍງານ ໃນວັນທີ 12/09/2019;
• ປະກອບຄໍາເຫັນເພື່ອເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດນໍາສົ່ງບົດລາຍງານມາຍັງ ກນຊສ ຈໍານວນ 15 ຊຸດ ເພື່ອນໍາສົ່ງໃຫຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 19/09/2019,
• ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານ 15 ຊຸດ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ2019
• ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄໍາເຫັນ ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2019;
• ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຜ່ານ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວິຊາການ ແລະ ລົງກວດກາພາກສະໜາມຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2019;
• ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານວັນທີ 25 ທັນວາ 2019;
• ໄດ້ຮັບປື້ມບົດລາຍງານ ສະບັບປັບປຸງ ວັນທີ 15ມັງກອນ 2020;
• ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ແຂວງອັດຕະປ