ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

• 28/08/2018 ສໍາເລັດກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ;
• 08 ແລະ 11/01/2019 ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊູມ PI,ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ລົງສະໜາມ;
• 10/02/2019 ສົ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ສະບັບເລກທີ0937, ລົງວັນທີ 04/02/2019 ໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງບົດລາຍງານ;
• 10/04/2019 ຮັບ ບປຜສ ສະບັບປັບປຸງ.
• 03/10/2019 ສໍາເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນແຂວງ/ຂັ້ນສູນກາງ;
• ລໍຖ້າບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງສຸດທ້າຍ