ຂໍ້ມຸນເຕັມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

1.ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2.ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3.ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4.ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5.ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ