ຂໍ້ມູນໂຄງການ ໂຮງງານຜະລິດໂລຫະຂັ້ນພື້ນຖານ2

ຂໍ້ມູນໂຄງການ ໂຮງງານຜະລິດໂລຫະຂັ້ນພື້ນຖານ2

• ເນື້ອທີ່ໂຮງງານ 79.900ມ2
• ກໍາລັງການຜະລິດ 47.300 ໂຕນ/ປີ
• ອາຍຸໂຄງການ20 ປີ (ກໍ່ສ້າງ 2 ປີ,ດໍາເນີນການຜະລິດ 18 ປີ)
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ ນໍາເອົາແຮ່ທາດປະສົມກັບຝຸ່ນເຫຼັກອອກຊາຍ ແລະ ຊີລິກາ ໃສ່ເຄື່ອງປັນແລ້ວອັດເປັນກ້ອນຄືກ້ອນດິນຈີ່ ແລ້ວນໍາໄປເຜົາອຸນນໍາພູມສູງກວ່າ 2.000 ອົງສາ ຈົນກາຍເປັນທາດແຫຼວ ແລ້ວຖອກໃສ່ແມ່ພີມທີ່ກຽມໄວ້