ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນເຊຂອງ ບໍລິສັດໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນເຊກອງ ຈໍາກັດ (XPPL), ຊຶ່ງເປັນສາຂາຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ (PSG), ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 35 ກິໂລແມັດ (km) ໄປທາງພາກເຫນືອຂອງເມືອງກະລືມ, ແຂວງເຊກອງ, ສປປລາວ.ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ຝັງຂວາຂອງແມ່ນໍ້າເຊກອງ
-ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1800 ເມກາວັດ
-ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ1,777,500 ລ້ານໂຕນໃຊ້ໄດ້25ປີຫຼື71,100 ໂຕນ ຕໍ່ປີ.
-ໄລຍະດໍາເນີນງານ 25 ປີ,ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 3 ປ