ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ມີເນື້ອທີ່ ປະມານ 60 ຮຕ, ໃນນັ້ນເຂດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນ 5 ຮຕ ແລະ ເຂດໂຮງງານ 10 ຮຕ.
• ປະລິມານແຮ່ສະສົມ 2.940.950ໂຕນ
• ກໍາລັງການຂຸດຄົ້ນຫີນປຸນ 208.647ໂຕນ/ປີ
• ກໍາລັງການຜະລິດ 108.000 ໂຕນ/ປ
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການ 36 ປີ.
• ການຂຸດຄົ້ນຈະຂຸດຄົ້ນແບບເປີດໜ້າດິນ
• ເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງ: ເຕົາເຜົາແບບ Plug Flow Reactor(PFR)