ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ໂຮງງານ ມີເນື້ອທີ່ 19.7 ຮຕ,
• ກໍາລັງການຜະລິດ120.000.000 ລິດ/ປີ
• ອາຍຸໂຄງການ (ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດລາຍງານ)
• ວິທີການຜະລິດ: ສ່ວນປະກອບໃນການຜະລິດເບຍ ເຂົ້າມານ, ອຸບບົງແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ, ເຂົາຈ້າວ, ນໍ້າຕານ ແມ່ນນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນເອົາສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ນໍາໄປຜະລິດເບຍຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ກໍານົດໄວ