ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເຂດໂຄງການ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຕງໃຕ້,ເມືອງ ທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ, ມີ ໂຮງານເນື້ອທີ່ລວມ ທັງໝົດ 62,377 ຕາແມັດ;
•ມີກໍາລັງຜະລິດທັງໝົດເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 80ມື້/ໂຕນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ມັນຕົ້ນດິບ3,500 ໂຕນ/ປີ ແລະ ມັນຕົ້ນແຫ້ງ3,000 ໂຕນ/ປີ, ສະເລ່ຍລວມ ແມ່ນຕ້ອງການມັນຕົ້ນ 6,500ໂຕນ/ປີ; 100-150 ໂຕນ/ມື້;