ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ໂຮງງານ ມີເນື້ອທີ່ 23 ຮຕ
• ກໍາລັງການຜະລິດ 1.200.000ໂຕນ/ປີ
• ອາຍຸໂຄງການ 75 ປີ(ເລີ່ມແຕ່ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2006 ຫາ2081)
• ຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍ ຈາກເຈ້ຍເສດ ຈໍານວນ ໄດ້ 400.000 ໂຕນ/ປີແລະ ນໍາເອົາເຫຍື່ອເຈ້ຍທີ່ຜະລິດຈາກເຈ້ຍເສດມາຜະລິດເປັນເຈ້ຍແກັດ ໄດ້800.000 ໂຕນ/ປີ