ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ 840.9 ຮຕ;
• ອາຍຸສໍາປະທານ 50 ປີ
• ເນື່ອງຈາກການປູກຢາງພາລາບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວິກິດການທາງດ້ານຕະຫຼາດສາກົນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນທິດທາງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອການປັບຕົວໄປຕາມສະພາບກົນໄກຕະຫຼາດ. ປັດຈຸບັນທາງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ມີການບຸກເບີກຕົ້ນຢາງພາລາອອກ ແລ້ວປູກໝາກໄມ້ແຕ່ລະປະເພດໄປເກືອບໝົດແລ້ວ;
• ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາປະກອບມີ2 ກິດຈະກໍາ ຄື:
1). ປູກໝາກໄມ້ກິນໝາກປະເພດ ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່, ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ ແລະໝາກໜອດ ໃນເນື້ອທີ່636.5ເຮັກຕາ;
2). ປູກໝາກພິກໄທ ໃນເນື້ອທີ່204.4 ເຮັກຕາ

• ເຕັກນິກການປູກ: ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນໄມ້3×4 m, ຂະໜາດຂຸມປູກ60x6o cm;
• ການໃສ່ຝຸ່ນ:ແມ່ນນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ 50%ຫຼືປຸ໋ຍຊີວະພາບ 200-300 g, ປຸ໋ຍNPK 16-16-08 ກ່ອນຈະນໍາຕົ້ນໄມ້ວາງໃສ່ຂຸມ ຄວນໂຮຍດ້ວຍຊັ້ນດິນປະສົມດ້ວຍຝຸ່ນ ແລະ DAP 100 g;(ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 9 ຊະນິດ)2 ຕົ້ນມ່ວງ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີ
• ຊ່ວງໄລຍະໝາກໄມ້ຈັບຊ່ວງນີ້ມັກມີແມງວັນເຈາະໝາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ .ຕໍ່ກັບແມງໄມ້ຊະນິດນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີພົ່ນເທື່ອຄວນໃຊ້ວິທີດັກຈັບ VIZUBOND ເພື່ອລໍ້ເອົາແມງວັນຜູ້.
• ພະຍາດ :ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນພະຍາດຢູ່ເທິງດອກ ແລະເທິງໃບ .ນໍາໃຊ້ປະເພດຢາເຊັ່ນ :Vicarben, Vivil, Vimonyl,Viroval…
• ພະຍາດໝາກເນົ່າ :ຍ້ອນເຊື້ອລາXanthomonas ສາມາດປ້ອງກັນດ້ວຍ Newkasuranການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

3 ຕົ້ນໝາກມີ້:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3– 40 ປີເພື່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ ແລະ ມອດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນໂຮຍດ້ວຍຢາnokap ໃສ່ດິນ ແລະ ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດຊີວະສາດທີ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໃຊ້ຢາcabendazim ພົ່ນຂ້າເຊື້ອລາ.

4 ຕົ້ນໝາກຖົ່ວລຽນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້ເລີ່ມແຕ່ 5-40-50 ປີ ,ສະເລ່ຍໝາກໜຶ່ງມີນໍ້າໜັກແຕ່ 2-4, 5kg/ໝາກ.ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:ເພື່ອກໍາຈັດເຊື້ອລາ ພະຍາດບາງຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ ໃນຊ່ວງການປູກ ການຂຸດຂຸມ ແຕ່ລະຂຸມແມ່ນໃຊ້ປູນຂາວ 0,5kg ໂຮຍ.

5 ຕົ້ນໝາກຜຸກ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 40 – 50 ປີພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:ແມງໄມ້ :ແມງບົ້ງ, ແມງມຸມແດງ ແລະແມງມຸມຂາວ ບົ້ງແມງກະເບື້ອ….ພະຍາດ: anthracnose leaf ແລະພະຍາດສະເກັດແຜ, ພະຍາດຍ້ອນ, ໄວຣັສ….ນໍາໃຊ້ຢາ Supertac 250EC 40 ml/ຖັງ
8 ລິດ, Alfamite 15 EC, 20WP,Koben 15EC, Tifany 15EC, 18EC,25EC 30 g/ຖັງ 8 ລິດແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ

6 ຕົ້ນໝາກລໍາໄຍ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 5 –50 ປີພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເຊັ່ນ :ແມງບົ້ງກິນລໍາໂຕ ,ເພ້ຍແປ້ງ ,ເຈຍ ,ຂີ້ໝ້ຽນ ,ແມງໄມ້ ,ພະຍາດໃບແຫ້ງຕາຍທັງຕົ້ນ …ນໍາໃຊ້ຢາ Vitako 40WG 4,5/ຖັງ 18ລິດ, Actara 25WG 30 g/ຖັງ 18 ລິດ…
• ແລະ ການປ້ອງກັນ/ກໍາຈັດສັດຕູພືດໂດຍໃຊ້ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ໝາກ ແຕ່ເລີ່ມເປັນ ຈົນເກັບຜົນ
7 ຕົ້ນໝາກມັງກອນ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 15 ປີ.ພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:
– ມົດ: ທໍາຄວາມສະອາດສວນ ເກັບທ້ອນໃບໄມ້, ໃບແຫ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບ່ອນພັກຂອງມົດ, ໃຊ້ນໍ້າຕານຫຼືຂີ້ໝາກພ້າວແຫ້ງ ປະສົມກັບສານເຄມີ (Regent) ເພື່ອກໍາຈັດມົດ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວ ບັນດາປະເພດແມງໄມ້ປີກແຂງ ແລະສວນທີ່ຖືກທໍາລາຍແຮງ, ເມື່ອຕົ້ນມີດອກຈູມ, ສາມາດໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອກໍາຈັດແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໄລຍະເວລາຢ່າງປອດໄພ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີກ່ອນໜຶ່ງອາທິດເກັບຜົນ.
– ຫອຍທາກ: ຢອດໃສ່ດອກ ໃສ່ໝາກ ບ່ອນທີ່ຫອຍທາກມັນເຕົ້າໂຮມດ້ວຍຢາກໍາຈັດຫອຍທາກ(deadline, bullet, yellowk).

8 ຕົ້ນໝາກອາໂວກາໂດ: ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 50 ປີພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ:
• ເຮ້ຍຝ້າຍ: ມັກພົບເຫັນໃນລະດູຝົນ, ພົ່ນນํ້າເມືອໃສ່ໃບອ່ອນ, ໝາກອ່ອນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໃຫຍ່ ໃຊ້ສານ supracide,suprathion, bassa …
9 ຕົ້ນໝາກໜອດ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 1 – 3 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວປູກໃໝ່
– ມາດຕະການທາງເຄມີ :ນໍາໃຊ້ປະເພດຢາ ສະເພາະດ້ານ ຊຶ່ງມີຊື່ທາງການຄ້າ ຄື :Amistatop 250 SC (h/cAzoxystrobin), RidomilGold 68 WP(h/cMancozeb + MetalaxylM), Score 250EC(h/cDifenoconazole), TopsinM 70 WP (h/c Thiophanate-Methyl),Stamer…
10 ຕົ້ນໝາກພິກໄທ:ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ: ເລີ່ມເປັນໝາກຫຼັງປູກໄດ້ 3 – 15 ປີພະຍາດ/ສັດຕູພືດ ແລະ ການປ້ອງກັນ: – ພະຍາດຈໍານວນໜື່ງທີ່ມັກພົບເຫັນ
, ພະຍາດຍ້ອນໄວຣັດ, ພະຍາດຫ່ຽວຕາຍ, ພະຍາດໃບເຫຼືອງຄ່ອຍໆຕາຍ, ພະຍາດຍ້ອນເຊື້ອລາ thytophthora, ພະຍາດໃບດໍາ lasiodiplodia (ຍ້ອນເຊື້ອລາ theobromae), ພະຍາດເຫັດແດງ ຍ້ອນເຊື້ອລາcorticiumsalmonicolor….
– ນໍາໃຊ້ຢາ Ridomil Gold68WG50/ຖັງ 18ລິດ ,Actara 25WG 30g/ຖັງ18ລິດ ,Bordeau M25WPCop50/ຖັງ 18ລິດ.