ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ໂຄງການມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 7,961 ຮຕໃນນີ້ປູແລ້ວ 2,986 ຮຕຍັງບໍ່ທັນປູກ4974 ຮຕ
•ອາຍຸສໍາປະທານ 30 ປີ;
• ປະເພດໄມ້ປູກວິກ ແລະກະຖິນນະລົງ,ເນື້ອ 2,986 ຮຕ, ຮອບວຽນຕັດ. 7 ປີ;
• ເຕັກນິກການປູກ: ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນໄມ້ 3ມ×3ມ, ຂະໜາດຂຸມປູກ. 50 x 50 x 50ຊມ;
• ການໃສ່ຝຸ່ນ: ນໍາໃຊຝຸ່ນທົ່ວໄປDolomite, Rock Phosphate,Boron ແລະ ປຸ່ຍທົ່ວໄປ (NPK 15-15-15)
• ການກໍາຈັດວັດສະພືດ :ແມ່ນໃຊ້ແຮງງານຈາກຊາວບ້ານ ຫຼື ໃຊ້ລົດໄຖນາຂອງຊາວສວນ ທີ່ມີຫົວຄາດໄຖຂະໜາດ 16 ຫົວ.ການກໍາຈັດວັດສະພືດທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຢາຂ້າຫຍ້າ,ລວມມີຢາ Glyphosate ແລະMetsulfuron ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ແຕ່ໃນກໍລະນີການກໍາຈັດດ້ວຍແຮງງານຄົນບໍ່ໄດ້ຫຼືບໍ່ພຽງພໍກັບພືດທີ່ຄຸກຄາມຕ່າງໆ;