ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ນ້ຳ​ຮຸນ 1-2 ບໍ​ລິສັດ ກຸ່ມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດວງ​ຈະ​ເລີນ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

• ເມືອງສໍາພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
• ຂະໜາດ
ນໍ້າຮຸນ 1 = 28 ມວ
ນ້ໍາຮຸນ 2 = 28 ມວ
• ອ່າງເກັບນໍ້າ
ນໍ້າຮຸນ-1 568 ຮຕ
ນໍ້າຮຸນ-2 1,353 ຮຕ