ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ສວນປູກຕົວຈິງ 17,903 ຮຕ ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ 13,321 ຮຕ ແມ່ນສວນໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ທີ່ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງເຫຼືອເນື້ອທີ່ດິນ 4,582ຮຕ ທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກໄມ້ວິກ ເພື່ອເປັນອຸດສາຫະກໍາ. ໃນປີ2016 ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວສວນປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຮູບແບບ 2+3 ມີທັງໝົດ 5,188 ຕອນກວມເອົາເນື້ອທີ5.028 ຮຕ ແລະ ມີການກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ເຮືອນຮົ່ມ, ພື້ນທີ່ສ່ວນແມ່ພັນໄມ້, ພື້ນທີ່ອະນຸບານເບ້ຍໄມ້, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ, ຫ້ອງການ, ແຄ້ມພັກ;
•ອາຍຸສໍາປະທານ 50 ປີ;
• ເຕັກນິກການປູກ: ໄລຍະຫ່າງຕົ້ນໄມ້…………., ຂະໜາດຂຸມປູກ………;
•ການໃສ່ຝຸ່ນ: ນໍາໃຊ້ປຸ່ຍ………… (ສ່ວນປະສົມ ມີ ……………….),
•ການກໍາຈັດວັດສະພືດ : ຢາຂ້າຫຍ້າ……….. (ມີສານເຄມີ …………………)