ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ15,16 ກມ2
• ປະລິມານແຮ່ສະສົມ1.835.000ໂຕນ, ມີປະລິມານຄໍາສົດ 7.054 ກິໂລກະລາມ ສະເລ່ຍ 3,84 ກຼາມ/ໂຕນ
• ກໍາລັງການຜະລິດ.ສະເລ່ຍ 485,08 ກິໂລກະລາມ/ປີ
• ອາຍຸສໍາປະທານໂຄງການ. 12 ປີ
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນ: ແບບອຸມົງ
• ວິທີການປຸງແຕ່ງ: ແບບຟູລອຍ