ຂໍ້ມູນໂຄງການ

• ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 2.900 ເຮັກຕາ(ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ 45,5 ເຮັກຕາ);
• ປະລິມານສະສົມແຮ່ 347.047ໂຕນ;
• ກໍາລັງການປຸງແຕ່ງແຮ່ 30ໂຕນ/ວັນ;
• ອາຍຸສໍາປະທານ ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ 5 ປີແລະ ໄລຍະຟື້ນຟູ-ປິດບໍ່ 2 ປີ;
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນແບບໃຕ້ດິນ(ອຸມົງ);
• ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍລະບົບຟູລອຍ