ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

 

 

ທີ່ຕັ້ງ : ບ້ານສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ຄຸ້ມສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ), ສປປ ລາວ
ສາຍດ່ວນ: 1514

Tel: +856 21 264921

Fax: +856 21 264921

E-mail: doe@monre.gov.la