ນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກົດໝາຍຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລ/ດ ຊື່ກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) 72/ສພຊ 15 ທັນວາ 2015
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ) 31/ສພຊ 3 ພະຈິກ 2017
3. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) 64/ສພຊ 13 ມິຖຸນາ 2019
4. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ 45/ສພຊ 15 ມິຖຸນາ 2018
5. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ 03/ສພຊ 09 ກໍລະກົດ 2009
6. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) 03/ສພຊ 8 ພະຈິກ 2016
7. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) 19/ສພຊ 9 ພຶດສະພາ 2017

ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລ/ດ ຊື່ກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
1. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 003/ປປທ 26 ທັນວາ 2012
2. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ 001/ປປທ 15 ທັັນວາ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດ ຊື່ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 0832/ກຊສ 7 ກຸມພາ 2017

ຄູ່ມື

ລ/ດ ຊື່ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
1. ຄູ່ມືນໍ້າ ລ່າສຸດ