ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ ລາວ-ອາຊຽນ

ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ  ລາວ-ອາຊຽນ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຄຸນນະພາບອາກາດ,ນໍ້າເປື້ອນ,ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຕົກ ຕະກອນ, ການປົນເປື້ອນດິນ, ສຽງ ແລະການສັ່ນສະເທືອນ,ຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ
• ດ້ານສັງຄົມ: ດິນກະສິກໍາ ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນ 300 ເຮັກຕາ