ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກຳລັງການຜະລິດ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ປ່າໄມ້ເຂດສໍາປະທານສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າເຫຼົ່າ, ສາຍນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດໂຄງການມີສາຍຫ້ວຍປະແທນ, ຫ້ວຍອາດ, ຫ້ວຍຈືດ,ຫ້ວຍຊາວ, ຫ້ວຍພານ ແລະ ຫ້ວຍແຊນ,ສາຍນໍ້າ ທີ່ໄຫຼລົງສູ່ຫ້ວຍແຊນ ເຊິ່ງຄຸນນະພາບນໍ້າ ອາດເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ມີຄຸນະພາບຕໍ່າ ຍ້ອນການເຊາະລ້າງ ຈາກລານກອງແຮ່ ແລະ ນໍ້າເປື້ອນຈາກ
ຂະບວນການການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກໂຄງການ, ການຕົກຕະກອນລົງສູ່ແມ່ນໍ້າມີມົນລະພິດ, ນອກຈາກນັ້ນ,ຝຸ່ນລະອອງຈາກການຂົນສົ່ງແຮ່, ການນຄົບແຮ່ກ່ອນປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານ.
• ດ້ານສັງຄົມ: ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ,ບັນຫາຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມເປັນຕົ້ນ ການນໍາໃຊ້ຫ້ວຍນໍ້າແຊນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນບ້ານບໍ່ແໜ່ງນໍາໃຊ້ນໍ້າແຊນເຂົ້າ