ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳ​ງອນ 1-2 ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດຜູ້ດຽທີ່ປຶກສາ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

• ອ່າງເກັບນໍ້າງອນ-1 ທັງສາມເຂື່ອນ A, B ແລະ C ມີຄວາມຍາວຂື້ນຕາມລໍານໍ້າ ລຽບຂອບຕາຝັງ ແລະຈະຖ້ວມປ່າໄມ້ແລະດິນນໍາໃຊ້ ຂອງສອງບ້ານ
ປະກອບມີ: ເນື້ອທີ່ລໍານໍ້າ(ເນື້ອທີ່ນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ)2.6 ຮຕ, ປ່າປະສົມ (ປ່າຫ່າງ) 6ຮຕ, ປ່າໄມ້ປ່ອງ (ປ່າໄມ້ສອດໄມ້ໄລ່-ໄມ້ຫົກ) 3.62 ຮຕ, ປ່າເລົ່າ (ປ່າທີ່ເຄີຍເຮັດໄຮ່ຜ່ານມາແລ້ວ) 5 ຮຕ. ມີຈໍານວນສອງໝູ່ບ້ານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຂອງໂຄງການນໍ້າງອນ-1 ຄື: ບ້ານດາກລະແລະບ້ານໃໝ່ສໍາພັນ

• ອ່າງເກັບນໍ້າງອນ-2 ທັງສອງເຂື່ອນ A ແລະ B ມີຄວາມຍາວຂື້ນຕາມລໍານໍ້າ ລຽບຂອບຕາຝັງແລະຈະຖ້ວມປ່າໄມ້ແລະດິນນໍາໃຊ້

ຂອງບ້ານມີ: ເນື້ອທີ່ລໍານໍ້າ(ເນື້ອທີ່ນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ)3.1 ຮຕ, ປ່າປະສົມ (ປ່າຫ່າງ)2ຮຕ,ປ່າໄມ້ປ່ອງ (ປ່າໄມ້ສອດ-ໄມ້ໄລ່-ໄມ້ຫົກ) 5.5 ຮຕ, ປ່າເລົ່າ(ປ່າທີ່ເຄີຍເຮັດໄຮ່ຜ່ານມາແລ້ວ)8.8 ຮຕ,ນາປີຢູ່ແຄມນໍ້າ 5.5 ຮຕ