ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບເກີດຂື້ນເຊັ່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນ, ສຽງ,ການສັ່ນສະເທືອນ, ນໍ້າເປື້ອນ, ສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະການເຊາະເຈື່ອນເປັນຕົ້ນ.ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບຸກເບີກເສັ້ນທາງເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ, ການຂົນສົ່ງອຸປະກອນ, ກົນຈັກ,ການເຈາະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຽງລົບກວນ, ເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນ, ການຕົກຕະກອນຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍ ຄວາມສວຍງາມ ຂອງທໍາມະຊາດ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

• ດ້ານສັງຄົມໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ຜ່ານ