ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກວມເອົາສາຍ ຫ້ວຍພອກ, ຕື່ມຂໍ້ມູນອີກ
-ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈໍານວນ 2 ບ້ານ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ:

1). ບ້ານຫາດຊັນ

2. ) ບ້ານແກ້ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກັບເມືອງໄຊເສດຖາ(ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນລະອຽດ)