ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ຕອນລຸ່ມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພ ຊະນະ

– ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ:ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ມີ: ປ່າແຄມນໍ້າ 116.5 ຮຕ, ຕາຝັງ2.9 ຮຕ, ດິນບໍ ລິເວນນໍ້າ0.5 ຮຕ, ນໍ້າ 637 ຮຕນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຜົນກະທົບ
ຈາກການຂົນສົ່ງ, ຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ນໍ້າ ແລະອື່ນໆ
– ສັງຄົມ: ໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 13 ບ້ານ(ໃນນີ້ຈະມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 13 ຄອບຄົວ 74ຄົນ ເນື້ອທີດິນ 0.63 ຮຕ),ຄາດວ່າຈະກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ 42.6 ຮຕ, ຟາມລ້ຽງສັດນໍ້າ 5 ກະຊັງ 0.3 ຮຕ, ດິນບຸກເບີກແລ້ວ 2.6ຮຕ,ສວນປູກໄມ້ 4.7 ຮຕ,ຫົນທາງ 2.2 ຮຕ, ດິນປຸກສ້າງ 0.6 ຮຕ, ຮ້ານອາຫາເຮືອແພ 0.2 ຮຕ