ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ເປັນ ຂອງແຂງ
– ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກມັນ (ເປືອກມັນຕົ້ນ)ແລະ ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ເປັນ ກາກມັນຕົ້ນ(ຂີ້ແປ້ງ) ຈະມີປະລິມານ 80 ໂຕນ/ມື້;
– ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກແຄ້ມພັກ ແລະພະນັກງານ ຈະມີປະລິມານ 1.2 ກິໂລ/ຄົນ ທາງໂຮງງານ ຄາດວ່າຈະມີພະນັກງານຈໍານວນ 45 ຄົນ ສະເລ່ຍແລ້ວ ປະມານ46 ກິໂລ/ມື້;
– ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ມາຈາກສະຖານີຟຟ້າເຊກອງ ມີກໍາລັງແຮງ216.35 ກວ;
– ແຫລ່ງນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແມ່ນດູດດນໍ້າຈາກຫ້ວຍນໍ້າໃສ ແລະ ໄດ້ສ້າງຈຸດກັກເກັບນໍ້າໄວ້ 01 ຈຸດ; ມີຄວາມຕ້ອງການນໍ້າ 600ແມັດກ້ອນ/ມື້;
– ອ່າງບໍາບັດໍ້າເປື້ອນ 12 ອ່າງ (ບໍາບັດດ້ວຍບໍ່ Anaerobic Pond)
ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ເປັນ ທາດແຫລວ (ນໍ້າ):ນໍ້າເສຍທີ່ຈະອອກຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແມ່ນ 4,000 m3/ມື້;
 ບັນຫາກິ່ນເໝັນ ຈາກກາກຂອງເສຍແລະ ນໍ້າເປື້ອນ;
ເນື້ອທີ່ດິນຂອງໂຮງງານເປັນດິນສວ່ນບຸກຄົນມີໃບຕາດິນຂອບທອງ ຈຶ່ງບໍມີຜົນກະທົບຕ