ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

• ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ປ່າໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ,ນໍ້າເປື້ອນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ອາກາດ(ບໍ່ມີ):ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນແຫ້ງ, ຂາດທາດບໍາລຸງລ້ຽງ ແລະ ອັດແໜ້ນ;ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ ກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສັດນໍ້າ, ສານເຄມີ ກະທົບຕໍ່ອາກາດ, ດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ກີ່ນ (ເໝັນ ແລະ ກີ່ນຂີວ), ສຸຂະພາບ; ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເຊັ່ນກະປ໋ອງຢາຂ້າຫຍ້າ (ສໍາລັບການກໍາຈັດຫຍັາຈາກສວນປູູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຂອງໂຄງການເລີກນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ 1 ປີ ຜ່ານມາແລ້ວເຊິ່ງຖືກຫ້າມນໍາມາໃຊ້ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ປັດຈຸບັນແມ່ນນໍາໃຊ້ແຮງງານໃຊ້ຈັກຕັດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືເສຍຫຍ້າ.), ຢາປາບສັດຕູພືດ, ເປົາປຸ໋ຍ, ຖົງຢາງ…, ສຽງດັງແລະ ຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການບຸກເບີກພື້ນທີ່,ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແຄ້ມພັກ ແລະ ພະນັກງານຈະມີປະລິມານ 0.6 ກິໂລ/ຄົນ/ມື້ທາງໂຄງງານ ມີພະນັກງານ 1266 ຄົນ ສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 759.6 ກິໂລ/ມື້;
• ດ້ານສັງຄົມ (ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ດິນກະສິກໍາ,ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ສະຖານທີ່ວັດຖຸບູຮານ (ບໍ່ມີ): ບໍ່ກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງເປັນເນື້ອທີ່ເກົ່າຂອງ

ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງສໍາເລັດການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃນເມື່ອກ່ອນແລ້ວ.ປະຊາຊົນສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ;