ລາຍລະອຽດໂຄງການ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 2x350MW ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ສປປ ລາວ

ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 2x350MW ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ສປປ ລາວ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ