ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ລາຍລະອຽດໂຄງການໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມຫໍ່ 1.2ລ້ານໂຕ້ນ ຢູ່ເຂດບ້ານມັນຈື ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ